Amendments to Polish Deal has been adopted « Polish Deal 2.0 »

General information

On 01.07.2022, an amendment to the tax regulations changing the existing rules of tax settlements, shall came into force.

The changes introduced by Polish Deal 2.0 are intended to fix practical problems with the use of Polish Deal (introduced as of 01.01.2022) that have arisen since the beginning of the year.

Lowering the first tax threshold

 Polish Deal 2.0 introduces a lower tax rate of 12% (compared to 17% previously) on the first tax threshold, i.e. on income below PLN 120,000 for tax payers who use general rules (so called tax scale).

In case of income up to PLN 120,000 the tax rate is 12% minus tax reducing amount equal to PLN 3,600.

As a result, the tax-free amount is the income up to PLN 30,000. The tax at 12% rate calculated on PLN 30,000 is PLN 3,600 and this is the amount deducted from the tax (12% minus the tax reducing amount of PLN 3,600). The amount of PLN 3,600 is deducted monthly in the amount of PLN 300 (i.e. 1/12) or in the annual tax return in the full amount (if the employee did not submit PIT-2 statement).

In case of income exceeding PLN 120,000, the tax is PLN 10,800 + 32% of the excess over PLN 120,000. The tax reducing amount is already included in the PLN 10,800, it is not deducted additionally from the taxable amount.

The contractors (Zleceniobiorcy) would benefit from the reduction of PIT rate only on the occasion of the PIT return for 2022. On 2023 while submitting tax return related to 2022 they will be able to expect a high tax refund resulting from the non-application of the monthly tax-free amount in 2022. Contractors from July to December 2022 will receive lower net salaries than before because the mechanism[1] of deferring advance payments, which compensated for the lack of monthly deductions of the tax-free amount, will be abolished as of July.

 

PIT 2

In connection with the reduction of the first PIT threshold to 12%, the annual amount of the tax relief has been changed and from 01.07.2022 will amount to PLN 3 600 (in the period 01.01.2022 – 30.06.2022 it was PLN 5 100). 

Submitting the PIT – 2 form by the employee will cause the employer to deduct an amount equal to 1/12 of the relief, i.e. PLN 300 every month (in the period 01.01.2022 – 30.06.2022 it was the amount of PLN 425). 

Polish Deal 2.0 will also introduce possibility of filing PIT – 2 statements with maximum 3 payers (employers)[2]: 1/12 (i.e. PLN 300), 1/24 (PLN 150) or 1/36 (PLN 100) of the tax reducing amount. If the taxpayer submits to the payer a statement or an application affecting the calculation of the advance payment, the payer will be obliged to take into account this statement or this application not later than from the month following the month in which it received them and in the case of a payer who is a pension authority – not later than from the second month following the month in which it received them. 

Moreover, Polish Deal 2.0 will also allow taxpayers who earn income from the so-called personally conducted activity, i.e. from contracts of mandate (umowa zlecenie), contract of specific work (umowa o dzieło) or managerial contracts, to submit PIT – 2 statements[3].

Liquidation of middle-class relief

 In connection with the introduction of a lower PIT rate, the Polish Deal 2.0 abolished the so-called middle-class relief and introduced a mechanism of “hypothetical tax due”.

Hypothetical tax due

Polish Deal 2.0 introduced the so-called hypothetical tax due (hipotetyczny podatek należny) for the year 2022, which is intended to prevent a situation in which the tax calculation in accordance with the regulations introduced on 01.01.2022 would be more beneficial for the taxpayer than application of the 12% PIT rate. The hypothetical tax due for 2022 will be calculated on income earned in 2022 in accordance with the PIT Act as amended by the Polish Deal 2.0, with the calculation taking into account the so-called middle-class relief and the tax scale in force between 1 January and 30 June 2022. If the tax due for 2022 is higher than the hypothetical tax due for that year, the tax office will refund the difference. The hypothetical tax due will apply to those taxpayers who would qualify for the so-called middle class tax relief in 2022.

Health contribution

There will be only minor changes to the health contribution rules, which do not affect the fundamental shape of the rules for calculating the health contribution set by the Polish Deal.

The necessity to double count income in order to determine the amount of the health contribution still remains (as the relevant provisions[4] have not changed).

Health insurance premiums paid due to business activity or for cooperating persons can be booked as tax deductible costs up to the amount of PLN 8700 and deducted already at the stage of making an advance payment in the amount of 19% of such premiums in case of natural persons settling accounts on general principles. In case of lump-sum settlements (ryczałt), income of persons conducting non-agricultural business activity may be reduced by 50% of health contribution premiums for persons conducting this activity and persons cooperating with it. Additionally, the deadline for lump-sum settlements taxpayers to file their returns has been extended to April 30. 

Tax card (karta podatkowa) taxpayers may deduct 19% of the health contribution premiums paid from the amount of tax determined and must file a statement of the premiums paid for the entire year by the end of February 2023.

Other amendments

·       The single parent relief will not be available if the child has taxable income in excess of 12 times the social pension. 

·       The tax-free amount for pensioners, disability pensioners and recipients of teachers’ compensation benefit has been raised to PLN 4500 and income from maternity benefit has been exempted from tax. In addition, taxpayers exempted from tax on account of raising children will have to submit information on those children to the US.

[1] As of 01.07.2022 art. 53a of PIT act would be deleted.

[2] As of 01.01.2023

[3] It will be possible from 01.01.2023 r.

[4] art. 83 sec. 1 i sec. 2b of act on health services financed with public means 

 


 

Uchwalono zmiany do Polskiego Ładu (tzw. Polski Ład 2.0)

Informacje ogólne

Z dniem 01.07.2022 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów zmieniająca zasady rozliczeń podatkowych obowiązujące w 2022 r., która zwana jest Polskim Ładem 2.0.

Zmiany wprowadzone przez Polski Ład 2.0 mają na celu naprawienie problemów praktycznych z korzystaniem z Polskiego Ładu, które pojawiały się już od początku roku. 

Obniżenie pierwszego progu podatkowego

 Polski Ład 2.0 wprowadza niższą, wynoszącą 12% (w stosunku do 17% wcześniej) stawkę pierwszego progu podatkowego, tj. dla dochodu poniżej 120 000 złotych.

W przypadku dochodu do 120 000 złotych podatek wynosi 12% minus kwota zmniejszająca podatek równa 3 600 złotych.

W rezultacie kwota wolna od podatku to dochód do 30 000 złotych. Podatek według stawki 12% liczony od 30 000 złotych, wynosi 3 600 złotych i tyle odliczane jest od podatku (12% minus kwota zmniejszająca 3 600 zł). Kwota 3 600 złotych odliczana jest miesięcznie w kwocie 300 złotych (czyli 1/12) albo w zeznaniu rocznym w pełnej wysokości (jeżeli pracownik nie złożył oświadczenia PIT-2).

W przypadku dochodu przekraczającego 120 000 złotych podatek wynosi 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 złotych. Kwota zmniejszająca jest już wkalkulowana w kwotę 10 800 złotych, nie odlicza się jej dodatkowo od ustalonej kwoty podatku.

Dla zleceniobiorców obniżenie stawki PIT będzie odczuwalne dopiero przy okazji rozliczenia PIT za 2022 gdyż wtedy będą mogli spodziewać się wysokiego zwrotu podatku wynikającego z niestosowania miesięcznej kwoty wolnej od podatku. Zleceniobiorcy od lipca do grudnia 2022 r. będą otrzymywać wynagrodzenie netto niższe niż do tej pory, gdyż mechanizm[1] odraczania zaliczek, który rekompensował brak miesięcznych odliczeń kwoty wolnej, zostanie od lipca zniesiony.

PIT 2

W związku z obniżeniem wysokości pierwszego progu podatku PIT do 12 % zmianie uległa roczna kwota ulgi podatkowej, która od 01.07.2022 r. wynosić będzie 3 600 złotych (w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022 była to kwota 5 100 zł). 

Złożenie formularza PIT – 2 powoduje, że pracodawca odlicza co miesiąc kwotę stanowiącą 1/12 ulgi tj. 300 złotych (w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022 była to kwota 425 zł). 

Polski Ład 2.0 wprowadzi również możliwość złożenia oświadczeń PIT – 2 u maksymalnie 3 płatników (pracodawców)[2].W oświadczeniu o stosowaniu pomniejszenia podatnik będzie wykazywać, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą: 1/12 (tj. 300 zł), 1/24 (150 zł) albo 1/36 (100 zł) kwoty zmniejszającej podatek. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie lub wniosek mające wpływ na obliczanie zaliczki, płatnik będzie obowiązany uwzględnić to oświadczenie lub ten wniosek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał, a w przypadku płatnika będącego organem rentowym – najpóźniej od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał. 

Ponadto Polski Ład 2.0 umożliwi składania oświadczeń PIT – 2 również podatnicy uzyskujący przychody z tzw. działalności wykonywanej osobiście, a zatem m.in. z umów zlecenia, o dzieło, czy z kontraktów menedżerskich[3]

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

W związku wprowadzeniem niższej stawki podatku PIT Polski Ład 2.0 zlikwidował tzw. ulgę dla klasy średniej oraz wprowadził mechanizm hipotetycznego podatku należnego.

Hipotetyczny podatek należny

Polski Ład 2.0 wprowadził tzw. hipotetyczny podatek należny za rok 2022, który ma zapobiec sytuacji, w której obliczenie podatku zgodnie z przepisami wprowadzonymi 01.01.2022 r. byłoby bardziej korzystne dla podatnika niż zastosowanie 12% stawki PIT. Hipotetyczny podatek należny za 2022 r. będzie obliczany od dochodów uzyskanych w 2022 r. zgodnie z ustawą o PIT w brzmieniu nadanym przez Polski Ład 2.0, przy czym przy jego obliczaniu będzie się uwzględniać tzw. ulgę dla klasy średniej oraz skalę podatkową obowiązującą w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. Jeśli podatek należny za 2022 r. będzie wyższy od hipotetycznego podatku należnego za ten rok, urząd skarbowy zwróci kwotę tej różnicy. Hipotetyczny podatek należny będzie miał zastosowanie do tych podatników, którzy w 2022 r. kwalifikowaliby się do skorzystania z tzw. ulgi dla klasy średniej. 

Składka zdrowotna

Przepisy dotyczące składki zdrowotnej ulegną jedynie nieznacznym zmianom, które nie wpływają na zasadniczy kształt zasad wyliczania składki zdrowotnej określonych przez Polski Ład.

Wciąż pozostaje konieczność podwójnego wyliczania dochodu w celu ustalenia wysokości składki zdrowotnej (gdyż odpowiednie przepisy[4] nie uległy zmianie).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane z tytułu działalności gospodarczej albo za osoby współpracujące będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu do wysokości 8700 zł i odliczone już na etapie uiszczania zaliczki w wysokości 19% tych składek w przypadku osób fizycznych rozliczających się na zasadach ogólnych. Przy rozliczeniu ryczałtowym przychody osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą mogą być pomniejszone o 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby prowadzące tę działalność i osoby współpracujące. Dodatkowo, termin na złożenie zeznania osób rozliczających się ryczałtem został przedłużony do 30 kwietnia. 

Osoby rozliczające się za pomocą karty podatkowej mogą od wysokości podatku ustalonego w decyzji odliczyć 19% zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, a do końca lutego 2023 r. muszą złożyć zeznanie o wysokości zapłaconych składek za cały rok.

Pozostałe zmiany

 ·       Ulga dla rodzica samotnie wychowującego dziecko nie będzie przysługiwać, jeśli dziecko uzyskało dochody podlegające opodatkowaniu w wysokości przekraczającej 12-krotność renty socjalnej. 

·       Kwota wolna od podatku dla emerytów, rencistów i osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne została podniesiona do 4500 zł, a z podatku zostały zwolnione przychody z zasiłku macierzyńskiego. Ponadto, podatnik zwolniony z podatku z tytułu wychowywania dzieci będzie musiał złożyć US informację o tych dzieciach.

 

[1] z dniem 01.07.2022 uchylony zostaje art. 53a ustawy o PIT

[2] Z dniem 01.01.2023 r.

[3] Będzie to możliwe od 01.01.2023 r. 

[4] art. 83 ust. 1 i ust. 2b ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

Alumni account