Extended deadlines for the preparation of financial statements

The deadlines for preparing the financial statements, the statutory management report, and their approval are extended also in 2022.

The Ordinance of the Minister of Finance of 31 March 2020 (consolidated text, Journal of Laws of 2021, item 1832, as amended), issued on the basis of Article 15zzh of the Act of 2 March 2020 (consolidated text, Journal of Laws of 2021, item 2095, as amended) is still in force, thanks to which the ordinary deadlines have been extended for 3 months as follows:

 1. preparation of financial statements until 30.06.2022
 2. preparation of statutory management report until 30.06.2022
 3. approval of financial statements until 30.09.2022
 4. submission of financial statements and operating statements to the KRS until 15.10.2022.

 

Legal basis:

 1. Ordinance of the Minister of Finance of 31 March 2020 on determining other deadlines for fulfilling obligations in the field of records and in the scope of preparing, approving, making available and submitting to the appropriate register, entity or body statements or information (consolidated text, Journal of Laws of 2021, item 1832, as amended).
 2. Act of 2 March 2020 on special solutions related to the prevention, counteracting and combating COVID-19, other infectious diseases and crisis situations caused by them (consolidated text, Journal of Laws of 2021, item 2095, as amended).

 


 

Wydłużone terminy sporządzanie dla sprawozdań finansowych

Terminy na sporządzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz na ich zatwierdzenie również w 2022 roku są wydłużone.

W dalszym ciągu obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1832 z późn. zm.), wydane na podstawie art. 15zzh Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)., dzięki któremu przedłużone zostały o 3 miesiące standardowe terminy na:

 1. sporządzenie sprawozdania finansowego do 30.06.2022
 2. sporządzenie sprawozdania z działalności do 30.06.2022
 3. na zatwierdzenie sprawozdania finansowego do 09.2022
 4. na złożenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności do KRS – do 10.2022.

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1832 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)

Alumni account