New directive strengthening consumer protection

In connection with the entry into force of the new EU directive, the so-called Ominbus directive[1], Poland has been obliged to amend its laws in the field of consumer protection. Although the draft is already prepared, its adoption will take place after the deadline set for the implementation of the directive. Therefore, we should expect a relatively quick adoption of Polish regulations.

Firstly, the draft provides for amendments to the Act on the Protection of Consumer Rights. It introduces a new concept of an online trading platform[2]. Providers of such platforms will be subject to information obligations towards consumers resulting from the Act.

The draft also provides for amendments to the Act on Competition and Consumer Protection and grants the President of UOKiK (Antitrust and Consumer Protection Office) the right to impose penalties, the amount of which depends on the amount of the entrepreneur’s turnover, and if they cannot be determined – up to the amount corresponding to EUR 2 million.

The Act on Counteracting Unfair Market Practices will also be subject to the amendment, which expands the catalogue of information that must be provided by an entrepreneur when offering a product for purchase. Such an extended catalogue will contain information, among others:

  • whether the entrepreneur verifies the opinions of users posted on the online trading platform, and
  • whether the information concerning the main parameters determining the ranking of the products presented to the consumer are made available on a page accessible directly and easily from the page where the search results are presented.[3]

The catalogue of prohibited practices will also be expanded, including hiding the paid placement of products or false claim that the posted opinions come from real users, or ordering the posting of false recommendations and opinions in order to promote the product.

A significant change will also affect the Act on Information on the Prices of Goods and Services. From the entry into force of the amendment, the entrepreneur making a price discount will be obliged to provide next to the reduced price, the lowest price of a given product or service from the last 30 days. Exceptions in this respect are related to products sold for a shorter period or with a short shelf life. These rules will also apply to advertising of goods and services with a price. In addition to the provisions on price, the project also specifies the criteria for imposing a penalty related to failure to comply with statutory obligations, which include, among others, severity of the breach, previous activity of the entrepreneur, turnover or the amount of penalties imposed in other Member States for the same breach. The penalty will still remain at the level of up to PLN 20,000, and in the case of a 3-fold violation within 12 months from the date of finding the violation – up to PLN 40,000.

In order to obtain answers to questions related to the draft amendment and to obtain more detailed information, we encourage you to contact the Calan Legal Department.

[1] Directive (EU) 2019/2161 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Council Directive 93/13/EEC and Directives 98/6/EC, 2005/29/EC and 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council as regards better enforcement and modernisation of Union consumer protection rules (OJEU 2019 No 328, p. 7).

[2] online marketplace – a service using software, including a website, part of a website or an application, operated by or on behalf of a trader which allows consumers to conclude distance contracts with other traders or consumers provider of an online marketplace – any trader which provides an online marketplace to consumers

[3] ranking – refers to the relative prominence of the offers of traders or the relevance given to search results as presented, organised or communicated by providers of online search functionality, including resulting from the use of algorithmic sequencing, rating or review mechanisms, visual highlights, or other saliency tools, or combinations thereof

 

___

 

Nowa dyrektywa wzmacniająca ochronę praw konsumenta

W związku z wejściem w życie nowej unijnej dyrektywy tzw. Ominbus[1], Polska została zobowiązana do nowelizacji ustaw w zakresie ochrony konsumenta. Choć projekt jest już przygotowany, do jego uchwalenia dojdzie już po terminie wyznaczonym do implementacji dyrektywy. W związku z tym należy się spodziewać stosunkowo szybkiego procedowania polskich przepisów.

W pierwszej kolejności projekt zakłada zmiany w Ustawie o ochronie praw konsumenta. Wprowadza nowe pojęcie internetowej platformy handlowej[2]. Dostawcy takich platform zostaną objęci obowiązkami informacyjnymi wobec konsumentów wynikającymi z ustawy.

Projekt zakłada też zmiany w Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów i przyznaje Prezesowi UOKiK uprawnienie do nakładania kar, których wysokość jest uzależniona od wysokości obrotów przedsiębiorcy, jeśli nie da się ich ustalić do wysokości odpowiadającej 2 mln euro.

Nowelizacji będzie też podlegać Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, która rozszerza katalog informacji, które musi przekazać przedsiębiorca oferując produkt do nabycia. Taki poszerzony katalog zwierał będzie informację m. in. :

  • o tym czy przedsiębiorca weryfikuje zamieszczane na internetowej platformie handlowej opinie użytkowników, a także
  • tym czy informacje udostępniane na stronie dostępnej w sposób bezpośredni i łatwy ze strony, na której prezentowane są wyniki wyszukiwania dotyczące głównych parametrów decydujących o plasowaniu[3] produktów przedstawianych konsumentowi.

Rozszerzeniu ulegnie też katalog praktyk niedozwolonych, m. in. o ukrywanie odpłatnego plasowania produktów czy niezgodne z prawdą twierdzenie, że zamieszczone opinie pochodzą od rzeczywistych użytkowników, bądź też zlecanie zamieszczania nieprawdziwych rekomendacji i opinii w celu promowania produktu.

Istotne zmianą dotkną też Ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Od wejścia w życie nowelizacji, przedsiębiorca dokonując obniżki cen będzie zobowiązany podać obok najniższą cenę danego produktu lub usługi z ostatnich 30 dni. Wyjątki w tym zakresie są związane z produktami sprzedawanymi przez krótszy okres czy też o krótkim terminie przydatności. Przepisy te będą miały także zastosowanie przy reklamowaniu towarów i usług z ceną. Oprócz przepisów dotyczących ceny, projektodawca sprecyzował też kryteria wymierzania kary związanej z niedopełnieniem ustawowych obowiązków, do których zaliczył m. in. stopień naruszenia obowiązków, wcześniejszą działalność przedsiębiorcy, wielkość obrotów czy wysokość kar nałożonych w innych państwach członkowskich. Kara nadal pozostanie na poziomie do 20 000 zł, a w przypadku 3-krotnego naruszenia w ciągu 12 miesięcy od dnia stwierdzenia naruszenia – do 40 000 zł

W celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z projektem nowelizacji oraz uzyskania bardziej szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z Działem Prawnym Calan.

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 328, str. 7).

[2] internetowa platforma handlowa – usługa korzystająca z oprogramowania, w tym ze strony internetowej, z części strony internetowej lub aplikacji, obsługiwanego przez przedsiębiorcę lub w jego imieniu, w ramach której umożliwia się:

  1. konsumentom zawieranie z innymi przedsiębiorcami umów na odległość lub
  2. osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami zawieranie umów na odległość z innymi osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami;

dostawca internetowej platformy handlowej – przedsiębiorca, który obsługuje internetową platformę handlową, dostarcza podmiotom, o którym mowa w pkt 8, internetową platformę handlową lub umożliwia korzystanie z tej platformy

[3] plasowanie – rozumie się przez to przyznawanie określonej widoczności produktom lub wagi nadawanej wynikom wyszukiwania przez przedsiębiorców, którzy udostępniają funkcję wyszukiwania internetowego w formie, w jakiej zostało przedstawione, zorganizowane lub przekazane niezależnie od wykorzystanych środków technologicznych

Alumni account