Changes to transfer pricing regulations in Poland

An additional convenience for taxpayers is introduced by an amendment to the law, which changes the previously existing regulations in order to automate the settlement of documents so that KAS, the National Tax Administration, does not have to deal with them.  

  

What has changed?  

Let’s start with what has actually changed:  

 •  The addressee of the TP-R form – until now this form was submitted to the head of KAS. In contrast, now it must be submitted to the Head of the Tax Office  
 •  The statement on the preparation of transfer pricing documentation and on the market nature of prices is also subject to changes. This statement will be merged with the aforementioned TP-R form. 
 • A taxpayer or a non-corporate company that is required to file form TP-R is exempt from filing form ORD-U.  

  

Changes in deadlines  

 The amendment in question also changes the wording of the previous version of the law regarding the deadlines for determining transfer pricing. According to the Law of June 10, 2022, the deadlines for TPR-C information change as follows:  

 • preparation of local transfer pricing documentation – by the end of the 10th month after the end of the entity’s fiscal year,  
 • submission of TP-R transfer pricing information – by the end of the 11th month following the end of the tax year of the entity,  
 • submission of local TP documentation by the taxpayer at the request of the tax authority – 14 days.  

As we can see, the deadlines for submission of information have been extended by at least a month. 

Let’s further explain the ways of determining the value of a controlled transaction. In the case of a deposit, the value of the transaction refers to the value of equity. A deposit also includes bank deposits.  

If we are talking about unincorporated entities, the transaction value refers to the total value of contributions made to unincorporated entities.  

 

Documentation obligations  

 The changes within the documentary framework will include not only an extension of the filing deadline, but taxpayers will also experience an expansion of the catalog of reliefs. These reliefs will also apply to exemptions from filing the required local transfer pricing documents.  

These changes apply to:  

 • controlled transactions covered by a tax treaty and investment agreement,  
 • transactions between a non-resident entity with a tax residence in Poland and a related entity with a tax residence in Poland,  
 • controlled transactions covered by the safe harbor mechanism for loans, credits, bonds,  
 • transactions relating to settlements in the so-called “net reinvoicing” (when certain conditions are met),  
 • transactions between foreign permanent establishments located in Poland with related parties as their parent companies.  

 

Penalties  

The penalty rates for non-market prices have also changed.  

 • A rate of 10% for the sum of undue or overstated tax loss and unreported taxable income to the extent hereof,  
 • The rate of 20% if the basis for determining the additional liability exceeds PLN 15,000,000 or in the case of failure to submit transfer pricing documentation. Here there was an increase in the rate.  
 • A rate of 30% if the entity commits both of the aforementioned acts.  

In addition, the Fiscal Penal Code provides for a penalty of up to 720 daily rates per day in the following situations:  

 • When there are errors in the statement on the preparation of Transfer Pricing documentation. Errors include late filing, filing inconsistent with the facts, or failure to file.  
 • When there is a late or inconsistent filing of TP-R information.   
 • When there is a failure to file TP-R information.  

A penalty of 240 daily rates per day is provided for:  

 • Delayed preparation of transfer pricing documentation,  
 • Delayed submission of TP-R information. 

 


 

Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych w Polsce 

 

Dodatkowe ułatwienie dla podatników wprowadza nowelizacja ustawy zmieniająca obowiązujące wcześniej przepisy w celu zautomatyzowania rozliczania dokumentów tak by nie musiała się nimi zajmować KAS, czyli Krajowa Administracja Skarbowa. 

Co się zmieniło? 

Zacznijmy od tego co właściwie się zmieniło: 

 • Adresat formularza TP-R – do tej pory formularz ten składany był szefowi KAS. Natomiast teraz należy złożyć go Naczelnikowi Urzędu Skarbowego 
 • Zmianami objęte jest również oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz o rynkowym charakterze cen. Oświadczenie to zostanie złączone z wyżej wymienionym formularzem TP-R. 
 • Podatnik lub spółka niebędące osobami prawnymi, a które mają obowiązek składania formularza TP-R są zwolnione z obowiązku składania formularza ORD-U. 

Zmiany w terminach 

Nowelizacja, o której mowa zmienia również treść poprzedniej wersji ustawy w zakresie terminów ustalania cen transferowych. Zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2022 roku terminy dotyczące informacji TPR-C zmieniają się w następujący sposób: 

 • przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych – do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego danego podmiotu, 
 • złożenie informacji o cenach transferowych TP-R – do końca 11 miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego danego podmiotu, 
 • złożenie lokalnej dokumentacji TP przez podatnika na żądanie organu podatkowego – 14 dni. 

Jak widzimy terminy złożenia informacji uległy wydłużeniu o conajmniej miesiąc. 

Wyjaśnijmy jeszcze sposoby ustalania wartości transakcji kontrolowanej. W przypadku lokaty wartość transakcji odnosi się do wartości kapitału własnego. Do lokaty zaliczają się również lokaty bankowe. 

Jeśli mowa o podmiotach niemających osobowości prawnej wartość transakcji odnosi się do łącznej wartości wniesionych wkładów do podmiotów niemających osobowości prawnej. 

 

Obowiązki dokumentacyjne 

Zmiany w obrębie dokumentacyjnym obejmą nie tylko wydłużenie terminu składania, ale podatnicy doświadczą również rozszerzenia katalogu ulg. Ulgi te dotyczyć też będą zwolnień ze składania wymaganych lokalnych dokumentów dotyczących cen transferowych. 

Zmiany te dotyczą: 

 • transakcji kontrolowanych objętych umową podatkową i umową inwestycyjną, 
 • transakcji pomiędzy podmiotem nierezydentem mającym siedzibę w Polsce a podmiotem powiązanym posiadającym rezydencję podatkową w Polsce, 
 • transakcji kontrolowanych objęte mechanizmem „bezpiecznej przystani” (safe harbour) dla pożyczek, kredytów, obligacji, 
 • transakcji dotyczących rozliczeń w zakresie tzw. refakturowania netto (przy spełnieniu określonych warunków), 
 • transakcji pomiędzy zagranicznymi zakładami stałymi zlokalizowanymi w Polsce z podmiotami powiązanymi jako ich spółki dominujące. 

 

Kary 

Zmienił się również stawki kar za stosowanie cen nierynkowych. 

 • Stawka 10% w przypadku sumy nienależnej lub zawyżonej straty podatkowej oraz niewykazanego dochodu do opodatkowania w zakresie wynikającym z niniejszej decyzji, 
 • Stawka 20% jeżeli podstawa ustalenia dodatkowego zobowiązania przekracza 15 000 000 zł lub w przypadku niezłożenia dokumentacji cen transferowych. Tutaj nastąpiło podwyższenie stawki. 
 • Stawka 30% w przypadku, gdy podmiot dopuści się obydwu wyżej wymienionych czynów. 

 

Ponadto Kodeks Karny Skarbowy przewiduje karę w wysokości do 720 stawek dziennych za dzień w następujących sytuacjach: 

 • Gdy nastąpią błędy w oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji Cen Transferowych. Do błędów wliczamy spóźnienie w złożeniu, złożenie niezgodne ze stanem faktycznym lub brak złożenie. 
 • Gdy nastąpi spóźnione lub niezgodne ze stanek faktycznym złożenie informacji TP-R.  
 • Gdy nie nastąpi złożenie informacji TP-R. 

 

Kara w wysokości 240 stawek dziennych na dzień jest przewidziana za: 

 • Poterminowe przygotowanie dokumentacji cen transferowych, 
 • Opóźnienia w złożeniu informacji TP-R. 

Alumni account